Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

De aanmelding dienst schriftelijk te geschieden door middel van invulling, ondertekening en inzending van het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Aanmelden kan het gehele jaar plaatsvinden. Indien de leerling/ cursist bij het begin de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft, dient de ondertekening plaats te vinden voor de ouder(s)/ voogd/ wettelijke verzorger. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de leerling/cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger daarmee impliciet te kennen, dat hij of zij de onderhavige regeling kent en akkoord gaat met de hierin opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 2: Plaatsing en indeling

De plaatsing en indeling van de leerlingen/cursisten geschiedt door Pedro van Meel. Indien geen plaats aanwezig is, wordt de betrokkene opgenomen in een wachtbestand. Bij het vrijkomen van een plaats wordt degenen die met inachtneming van de volgorde als bedoeld in het tweede lid van dit artikel voor plaatsing in aanmerking komt, onverwijld hiervan telefonisch en, indien nodig schriftelijk, op de hoogte gesteld. Indien dit geen plaatsing tot gevolg heeft, om wat voor reden dan ook, wordt de volgende voor de opengevallen plaats in aanmerking komende persoon benaderd.

 

Artikel 3Duur en opzegging

Vanaf het moment van ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist een contract aan voor één jaar. Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds te allen tijde schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dit geval een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te nemen. Na afloop van het cursusjaar vindt stilzwijgende verlenging plaats van telkens één jaar.

 

Artikel 4: Tussentijdse uitschrijving

In de volgende gevallen kan Pedro van Meel besluiten om de leerling/cursist uit te schrijven: bij verhuizing naar een plaats buiten Breda in een straal van 20 km. De datum van ontvangst van het verzoek om uitschrijving geldt als datum van het verzoek om uitschrijving. Indien de leerling overlijdt vindt onmiddellijk van rechtswege uitschrijving plaats, zonder dat over het gedeelte van de les/cursus nog les- of cursusgeld verschuldigd is.

 

Artikel 5: Ambtshalve uitschrijving

Ambtshalve uitschrijving geschied door Pedro van Meel wanneer er sprake is van veelvuldig verzuim; of er wanbetaling plaatsvindt met betrekking tot het les/cursusgeld; of Ambtshalve uitschrijving kan ook geschieden indien er, overigens naar het oordeel van Pedro van Meel, zwaarwichtige redenen aanwezig zijn. Deze uitschrijvingen kunnen uitsluitend plaatsvinden per kwartaal.

 

Artikel 6: les-/ cursusgeld

Voor het volgen van de piano of keyboardlessen is les- of cursusgeld verschuldigd. Indien de leerling/cursist bij het begin van het kwartaal de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het les- of cursusgeld verschuldigd door de (ouders), voogd, verzorger. Voor leerlingen/cursisten van 18 jaar en ouder de leerling/cursist zelf.

 

De hoogte van het les- cursusgeld wordt voor elk kwartaal vastgesteld door Pedro van Meel. Het lesgeld is gebaseerd op een cursus van één jaar, deze bestaat uit 49 weken.

 

De betaling geschied per vier weken (of meerdere weken) hiervoor ontvangst u automatisch een factuur.

 

Het lesgeld continueert tijdens vakantie/vrije dagen zowel van de cursist als Pedro van Meel.

 

Het cursusgeld dient aan het begin van iedere periode te worden voldaan. De kosten voor Pedro van Meel welke voortvloeien uit niet tijdige betaling komen geheel ten laste van degene, die het les- of cursusgeld verschuldigd is. De leerling/cursist kan nooit een beroep op compensatie doen.

 

Artikel 7Reductie van het les-/cursusgeld

Vakanties en vrije dagen geven geen recht op vermindering dan wel restitutie van het les- en cursusgeld van cursist.

 

Artikel 8`BTW bijdrage

Volgens wettelijke bepaling dient voor cursisten boven de leeftijd van 21 jaar 21% BTW te worden afgedragen. Voor cursisten onder de 21 jaar wordt hiervoor vrijstelling verleend.

 

Artikel 9`Restitutie/ kwijtschelding

Het reeds ontvangen les- of cursusgeld wordt naar ratio gerestitueerd dan wel kwijtgescholden, indien: een leerling of cursist over een aangesloten periode van tenminste 5 lessen door ziekte de opleiding niet heeft kunnen volgen. Een verzoek om restitutie/kwijtschelding dient, vergezeld van een verklaring van de behandelende arts, binnen twee maanden na afloop van de daarop betrekking hebbende periode, schriftelijk bij Pedro van Meel te worden ingediend. Restitutie vindt plaats na afloop van het kwartaal.

 

Artikel 10`Parkeergeld

Wanneer er gebruik moet worden gemaakt van betaald parkeren zal dit doorberekend worden aan de klant. Verrekening zal achteraf plaatsvinden na het einde van iedere maand en zal op de factuur vermeld worden.